Dostępność

Deklaracja dostępności serwisu zab.stalowawola.pl

Zakład Administracji Budynków zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://www.zab.stalowawola.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego https://www.zab.stalowawola.pl/

Data publikacji strony internetowej: ?

Data ostatniej dużej aktualizacji: 02.10.2020 r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Sławomir Buczek, adres poczty elektronicznej sbuczek@stalowawola.pl . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zakład Administracji Budynków ul. Prym. St. Wyszyńskiego 7A Budynek biurowy z zapleczem warsztatowym.

Do budynku można dojść od ulicy Prym. St. Wyszyńskiego chodnikiem pomiędzy budynkami jednorodzinnymi Wyszyńskiego 7, a Wyszyńskiego 5, na prawo w stronę garaży i furtką na plac, lub dojechać uliczką wózkiem czy, samochodem na parking przy budynku ZAB ulica Wyszyńskiego 7a.

Do budynku prowadzą 2 wejścia . Wejście główne A prowadzi  schodami o 11 stopniach, z obu stron schodów są balustrady, dla wózków brak podjazdu, natomiast na dole przy balustradzie schodowej jest dzwonek można wezwać pracownika.

Do drugiego wejścia B (tj. wejście gospodarcze) za budynkiem od strony zaplecza, prowadzą schody o 6 stopniach, w korytarzu budynku od strony zaplecza, również prowadzą schody o 4 nienormatywnych stopniach, oznaczonych czarno żółtym kolorem,  na parter budynku.

W budynku brak windy, brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku można wejść z psem asystującymi, psem przewodnikiem.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku nie ma pętli indukcyjnej.