KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH ZAKŁAD ADMINISTRACJI BUDYNKÓW Z SIEDZIBĄ W STALOWEJ WOLI UL. WYSZYŃSKIEGO 7A

Najważniejsze informacje dotyczą danych osobowych (w rozumieniu RODO), które  Zakład Administracji Budynków przetwarza w ramach prowadzonej działalności
Czym jest RODO

RODO jest skrótem od obowiązującego od 25 maja 2018 roku ,,Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.
Tekst rozporządzenia można znaleźć pod TYM linkiem;

RODO nie jest zbiorem precyzyjnych przepisów, które w sposób jednoznaczny określają nowy sposób ochrony danych osobowych. Z dniem 25 maja 2018 roku obowiązuje również Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 roku. Celem Ustawy jest zapewnienie stosowania RODO. Przepisy Ustawy ustanawiają nowy organ właściwy w sprawie ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

RODO podlega każda firma, która świadczy usługi dla osoby fizycznej (dalej; „Osób”) w Unii Europejskiej. RODO nie ma zastosowania dla działalności osobistej lub domowej, jednak Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą stosuje RODO do danych osobowych swoich klientów oraz pracowników.

Przedsiębiorstwo dostosowuje lub wprowadza swoje procedury mające chronić dane osobowe osób fizycznych. RODO przewiduje możliwość nałożenia sankcji i kar za naruszenie RODO, stosownie – w wysokości do 20 milionów euro, bądź 4% wartości rocznego światowego obrotu przedsiębiorstwa.

Dane osobowe
Są to informacje odnoszące się do Osoby, mogące przyczynić się pośrednio lub bezpośrednio w identyfikacji tej osoby. Na przykład: imię i nazwisko, numer telefonu, adres zamieszkania, e-mail. Do danych osobowych zaliczamy też m.in.: dane o zakupach, pochodzeniu rasowym, dotyczące zdrowia, przynależności do związków zawodowych.

KLAUZULA INFORMACYJNA NA PODSTAWIE ART.13 RODO, GDY DANE SĄ ZBIERANE OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ
Administrator Danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Administracji Budynków z siedzibą w Stalowej Woli, przy ul. Wyszyńskiego 7a, 37-450 Stalowa Wola, tel.: (+48) 48 15 842 05 43; 15 844 33 30; 15 844 33 29, adres poczty elektronicznej: sekretariat.zab@stalowawola.pl zwana dalej ,,Administratorem”.

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych
We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na podstawie RODO można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres email: inieradko.zab@stalowawola.pl lub listownie na adres Zakład Administracji Budynków z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Wyszyńskiego 7a; 37-450 Stalowa Wola, ewentualnie dzwoniąc pod numer telefonu 15 842 05 43.

Prawa Osoby wynikające z RODO

Od 25 maja 2018 roku Osoby zyskują nowe prawa, w szczególności:

 • Wiedzę o miejscu przechowywania danych oraz ich administrowaniu

Osoba zyskuje dostęp do wiedzy o miejscu przechowywania jej danych osobowych oraz ich administrowaniu.

 • Prawo do sprostowanie danych

Osoba ma prawo do sprostowania danych osobowych jej dotyczących, które uzna za nieprawidłowe.

 • Prawo do bycia zapomnianym

Osoba zyskuje prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych w przypadku wygaśnięcia celu i podstawy prawnej przetwarzania danych.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Osoba zyskuje prawo do zaznaczenia chęci ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych w momencie przekazania danych danemu przedsiębiorcy/ instytucji. Jeżeli zostanie wyrażona na to zgoda, administrator danych będzie je jedynie przechowywał, ale nie zrobi z nimi nic poza tym.

Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Administrator będzie przetwarzał dane osobowe, gdy jest to niezbędne do:

 1. wykonywania zawartej umowy,
 2. wypełniania obowiązków prawnych Administratora,
 3. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią.

Odbiorcy danych
Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być m.in: podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi prawne, wysyłkowe, informatyczne, archiwizacyjne, biegli rewidenci, instytucje np. ZUS, Urząd Skarbowy.

Okres Przechowywania

 • Dane osobowe przechowywane są przez okres wykonywania wiążącej nas Umowy, wypełniania obowiązków prawnych lub ustalania, dochodzenia i obrony przed roszczeniami.
 • Dane przetwarzane na podstawie zgody możemy przetwarzać do czasu wycofania zgody lub gdy ustalimy, że dane się zdezaktualizowały.
 • Jeśli przekazujący swoje dane nie chce byśmy przetwarzali jego dane osobowe w celach wynikających z uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, może w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania tych danych.

W każdej chwili możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jeżeli dane te są niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy, ich niepodanie skutkuje odmową zawarcia tej umowy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE ART. 14 RODO – POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB INNY NIŻ OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ – KONTRAHENCI

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Zakład Administracji Budynków z siedzibą w Stalowej Woli, przy ul. Wyszyńskiego 7a, 37-450 Stalowa Wola, tel.: (+48) 15 813 50 50, adres poczty elektronicznej: sekretariat.zab@stalowawola.pl zwana dalej ,,Administratorem”.
 2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych oraz wykonywaniem praw przysługujących na podstawie RODO można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pisząc na adres email: inieradko.zab@stalowawola.pl lub listownie na adres Zakład Administracji Budynków z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Wyszyńskiego 7a; 37-450 Stalowa Wola, ewentualnie dzwoniąc pod numer telefonu 15 842 05 43.
 3. Państwa dane zostały pozyskane przez Administratora podczas spisywania umowy najmu.
 4. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie Państwa danych osobowych: dane identyfikacyjne (takie jak: imię i nazwisko) i dane kontaktowe (takie jak: służbowy adres poczty elektronicznej, numer telefonu).
 5. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f RODO, a w szczególności zawarcia i wykonywania umowy najmu łączącej Administratora oraz podmiot, który reprezentujecie Państwo/ którego jesteście pracownikiem/ współpracownikiem, ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty, które świadczą na rzecz Administratora usługi związane z wykonywaniem umowy najmu, w tym m.in. właściwe organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 7. Państwa dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do zawarcia i wykonywania umowy najmu. Jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami okres przechowywania będzie wydłużony o okres przedawnienia roszczeń.
 8. Informujemy, że w procesie wykonywania umowy nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i Państwa dane nie są profilowane.
 9. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 10. W każdej chwili możecie Państwo wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
 11. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Opłaty związane z realizacją żądań

 1. Opłatą zostanie obciążona Osoba zgłaszająca żądanie, wyłącznie w razie uznania wniosku za nadmierny.
 2. Opłata zostanie pobrana tylko w razie realizacji żądania działań, nie w razie odmowy podjęcia działań. Jej wartość naliczona zostanie na podstawie poniższego Cennika, w kwocie jednak nie wyższej niż faktycznie poniesione koszty związane z przygotowaniem odpowiedzi na żądanie;
  • pierwsza odpowiedź na żądanie – bezpłatna,
  • kolejna odpowiedź na to samo żądanie – cena 35 zł za każdą rozpoczętą stronę A4 lub jeżeli jest wyższa, cena odpowiadająca iloczynowi przeciętnej stawki godzinowej kosztów osobowych pracowników administracyjno – biurowych samorządu, wyliczonej na podstawie poniesionych kosztów osobowych w roku poprzednim, powiększonych o wskaźnik planowanego wzrostu kosztów osobowych na dany rok, oraz zaangażowania etatowego wynikającego z rzeczywistego czasu pracy poświęconego na wykonanie żądania.
 3. Wydanie kopii Danych w odpowiedzi na żądanie udzielenia dostępu do danych nie traktuje się jako realizację żądania wydania kopii danych i nie obciąża się wnioskodawcy opłatą z tego tytułu.